Eğitim ve Gelişim Departmanı Eğitimler

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bireysel Duygu Farkındalığı
Duygusal zeka, bireylerin öncelikle kendi duygularını anlamalarını ve yönetebilmelerini sağlayan, bunun yanında başkalarının duygularını anlayabilme, empati kurabilme, motivasyon arttırma ve özgüven duygusunu geliştirme olanağı tanıyan bir kavramdır.
Eğitim Hedefleri:
Temel duyguların farkına varılarak kendini tanıma, duygularını yönetebilme ve duygusal zeka becerilerinin geliştirilmesi yönünde farkındalık kazandırılması hedeflemektedir.
Eğitim İçeriği:
· Kendini tanıma, potansiyelinin farkında olma
· Doğuştan getirdiğimiz armağanlar
· Doğal Yasalar ve İlkeler
· Dörtlü zeka kapasitemiz
· Olumsuz duygularla başa çıkma
· Duygusal Denge
· Empati ve motivasyon
· Beden Dili
· İlişki Yönetimi
· Stresle başa çıkma
Eğitim Yöntemi:
Sunum ve interaktif uygulamalar, soru-cevap, video, grup etkinlikleri.


Etkin Takım olma & İş Birliği Geliştirerek Süreç Yönetme
Rekabetin artmasıyla birlikte ekiplerin beraber hareket etmesi, aynı hedef doğrultusunda sinerji yaratabilmesi organizasyonlar için çok kritik bir hal aldı. Günümüzde kaybetmemek için yerinde sayan değil, kazanmak için her şeyini ortaya koyan ekipler var oluşlarını sürdürecektir.
Eğitimin Hedefleri:
Bu program; takım içi iletişimi güçlü, kazan kazan ilkesini benimsemiş, sinerji yaratan ekipler oluşturabilmeyi hedeflemektedir.
Eğitim İçeriği:
· Takım olma süreci
· Kazan kazan ilkesi
· Sinerji ve asinerji
· Takım içi iletişim
· Doğru hedef belirleme
· Planlamanın önemi
· Kazanmak için oyna
Eğitim Yöntemi: Sunum ve interaktif uygulamalar, soru-cevap,
eğitsel oyun, konuşma halkası, çember ve bireysel çalışmalar.


İletişimde Pozitif Yaklaşım
İster iş, ister özel hayatımızda olsun ilişkilerimizde yanlış anlaşılmak, kendini iyi ifade edememek, zannetmeler yüzünden somuttan uzaklaşmak, amacı unutup araçlar üzerinde tartışmak, gereksiz çekingenlik; çoğu zaman bizleri kaçan fırsatlar, kırgınlıklar, zaman kayıpları ile karşı karşıya bırakır.
Eğitim Hedefleri:
İletişim becerilerini geliştirerek iş ve özel yaşamında etkili bir iletişim uzmanı yaratmayı hedeflemektedir.
Eğitim İçeriği:
· İletişim Nedir
· Başarılı İletişim Adımları
· Algı
· Etkin Dinleme
· İlgi ve İlgi Türleri
· İletişim Engelleri
· İletişimde Beden Dili
· İletişimi Olumlu/Olumsuz Etkileyen Faktörler
Eğitim Yöntemi:
Sunum ve interaktif uygulamalar, soru-cevap, eğitsel oyun, konuşma halkası, çember ve bireysel çalışmalar.


Stres Yönetimi
Stres zihnimizi ve fiziksel gücümüzü olumsuz veya olumlu etkileyebilir. Hayata negatif yönüyle bakar, karamsar bir ruh hali alırız ve bu tüm hareket ve düşüncelerimize yansır. Bu stresin olumsuz halidir. Amaca ulaşırken kendi potansiyelimizi yeterince kullanmamızı ve bu doyumu hissetmemizi sağlayan ise stresin olumlu tarafıdır. Önemli olan bunun farkında olabilmek ve kontrolü kaybetmemek.
Eğitimin Hedefleri:
Kişilerin, maruz kaldığı stresi tanımayı, yönetebilmeyi, yarattığı tepkileri tanımlamayı ve bunları birer enerji kaynağı olarak kullanabilmeyi hedeflemektedir.
Eğitim İçeriği:
· Stres nedir?
· Fizyolojik tepkiler
· Psikolojik tepkiler
· Stressiz bir hayat var mı?
· Stres ne işe yarar?
· Stres kaynakları
· Stres ile baş etmenin yolları
Eğitim Yöntemi:
Sunum ve interaktif uygulamalar, soru-cevap, eğitsel oyun, konuşma halkası, çember ve bireysel çalışmalar.


Doğru Zaman Yönetimi ve Verimli Olma
Zaman tüm insanların eşit olarak sahip olduğu tek olgudur. Günümüzde çalışanlar gerek faaliyetler gerekse proje bazlı çalışmalarda zaman açısından belirli bir baskı altındadırlar. Bu baskı doğal olarak ekiplerde gerginleştirici unsur (stresör) olarak yansır. Bu nedenle, zamanı kontrol etmek ve verimli kullanmak önemli bir niteliğe sahiptir.
Eğitimin Hedefleri:
Bu eğitim, zamanı yönetmedeki tüm güçlü ve limitli yönlerimizi fark edip, bu sayede zorlandığımız yerleri keşfetmemizi ve zamanı yönetebilme ipuçlarını öğrenerek; kendimize ve sevdiklerimize daha çok zaman ayırabilmemizi sağlamayı amaçlamaktadır.
Eğitim İçeriği:
· Kendini Yönetmek Nedir?
· Zaman Yönetimi Nedir?
· Zaman Tuzakları Nelerdir?
· Planlama ve Zaman.
· Zaman Yönetimi için Yöntemler.
· Bireysel Eylem Planı Oluşturma.
Eğitim Yöntemi:
Sunum, interaktif uygulama, vaka çalışmaları.


Zor Durumlar ve İnsanlar ile Başa Çıkma
İletişimde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve önce bu durumu önlemek için karşımızdaki kişiye farklı bir anlayışla yaklaşmak gerekir. Zor durumlar ve zor insanlar karşısında kontrollü davranmak, bu durumun hem kendimiz hem de karşımızdaki kişi için uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bu sonuçlara ulaşabilmek bazı bilgi ve becerileri gerektirmektedir. Eğitimin Hedefleri:
Bu program, etkili konuşma uygulamaları ile ikna başarısını artırmaya yönelik yöntemleri ile zor durumlarla baş etme becerilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Eğitim İçeriği:
· İnsan davranışlarındaki farklılıkların kaynakları
· Bazı kimseler neden zor insan olurlar?
· Çatışmalı zor durumlar
· Olumsuzluk kaynakları, nedenleri ve başa çıkma yöntemleri
· Yaygın zor insan tipleri ve davranışları
· Zor davranışlara örnekler
· Zor insanlara yaklaşım nasıl olmalıdır?
· Zor insanlar karşısında taktikler
· Ast-Üst ilişkilerinde zorlu durumlar
· Zor insanları sakinleştirme teknikleri
· Memnuniyetsiz kişileri memnun etmede dikkat edilecek hususlar · Güven uyandırma
Eğitim Yöntemi:
Sunum, interaktif uygulama, vaka çalışmaları.


Çatışma Yönetimi
Çatışma hayatımızın her anında yaşadığımız bir durumdur. Önemli olan çatışmaları oluşmadan engelleyebilmek, eğer bir çatışma yaşıyorsak da yaşanan çatışmayı zarar görmeden ve zarar vermeden yönetebilmek, duygularımızın farkına vararak kontrol altına alabilmektir.
Eğitimin Hedefleri:
Çatışmaların ana kaynaklarını bulabilmelerini, çatışmaları yönetirken nasıl yaklaşılması gerektiğini anlamalarını ve çatışmaların oluşmasını nasıl engelleyebileceklerinin farkına varmalarını sağlamak.
Eğitim İçeriği:
· Çatışma nedir?
· Neden çatışırız?
· Çatışmanın duygusal boyutları nelerdir?
· Çatışmaları nasıl çözeriz?
· Çatışmaların oluşmasını nasıl engelleriz?
Eğitim Yöntemi:
Sunum, Örnek vakalar üzerine çalışma, soru-cevap, video, grup tartışması


Yönetici ve Liderlik
Organizasyonu oluşturan yöneticilerin, liderlik becerilerinin oluşması ve etkin kullanılır hale gelmesi; hedeflere ulaşmayı sağlar. Kurumsal ve bireysel gelişimin anahtarı, doğru liderlik modeliyle, doğru yönetilen ekiplerin elindedir.
Eğitimin Hedefleri:
Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi Hedefleri Kişilerin liderlik ve yöneticilik kavramlarını benimseyerek, liderlik rol modellerini oluşturmaları hedeflenmektedir.
Eğitim İçeriği:
· Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar
· Yönetici / Lider Kimdir?
· Yönetici / Lider Ne yapar?
· Yönetici / Lider Nasıl Yapar?
· Liderliğe Derin Bakış
· İyi Liderin Özellikleri Nelerdir
· Liderler Hangi Becerilerini İyi Kullanır?
· Liderlerin Üç Ana İş Çemberi
· Birey/Görev/Takım
Eğitim Yöntemi:
Sunum ve interaktif uygulamalar, soru-cevap çalışmaları, eğitsel oyunlar, vaka analizleri, role playler ve bireysel çalışmalardır.


Geri ve İleri Bildirim
Bu eğitimle amacımız, iletişim becerilerinin içinde en önemli unsurlardan biri olan ve genellikle zorlandığımız bir alan olan geri bildirim vermek konusunda daha donanımlı hale gelmek, geri bildirime tamamlayıcı bir yaklaşım olan “ileri besleme” kavramlarının detaylı olarak tanıyarak farkındalık yaratmaktır.
Eğitimin Hedefleri:
Geri Bildirim ve İleri Besleme kavramlarını bu kültürün hem iş yerinde, hem de özel hayatımızda günlük bir alışkanlık haline dönüşmesine katkıda bulunmaktır. Eğitim İçeriği:
Neden Geri Bildirim?
Geri Bildirimin Algoritması
Yapıcı ve Yıkıcı Geri Bildirim
Geri Bildirim Vermenin İncelikleri
Geri Bildirime Tamamlayıcı Yaklaşım: İleri Besleme
İleri Besleme Kültürünün Özellikleri
Eğitim Yöntemi:
Sunum, Örnek vakalar üzerine tartışma, soru-cevap


Problem Çözme ve Karar Alabilme
Problemler ve karalar hayatın bir gerçeği, gerekliliğidir. Olumsuz algılar zaman zaman zihnimize yerleşse de yegâne gelişim fırsatı olarak görülmelidir. Bu noktada sadece bakış açısı yeterli gelmez; problemi fark etmek, tanımlamak, çözüm yolları üretmek yani topyekûn ele almak önemlidir.
Eğitimin Hedefleri:
Problem/çözüm kavramları ile problemlerin doğası hakkında bilgi vermeyi, problem çözmede kullanacakları yaratıcı, etkili araçlarla tanıştırmayı, en iyi çözüm aracı olan zihnimizi etkin kullanmayı öğretmeyi ve bu araçların kullanımı konusunda yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim İçeriği:
Ne kadar bildiğini biliyor musun?
• Sevgi problemin çözümüne nasıl bir engel olabilir?
• Tecrübe problem çözümünde her zaman avantaj mıdır?
• Ne kadar konfor o kadar problem
• Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin
• Bugün havanız nasıl?
• En kötü karar neden kararsızlıktan iyidir?
• Neden kararlarımızı değiştirmemiz gerekir?
• Detaylarda boğulmamak
Eğitim Yöntemi:
Sunum, Örnek vakalar üzerine tartışma, soru-cevap

Teknik Eğitimler